Gedrag en integriteitscode

Onze activiteiten voeren wij uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid

 

Dove kwasten gedrag/integriteitcode beschrijft de waarden en normen die wij hanteren in de relatie met leveranciers, CO-makers, opdrachtgevers en de eigen werknemers.

GEDRAGSNORMEN

Onze activiteiten voeren wij uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid.  Van

diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden, respecteren wij de rechtmatige

belangen.

NALEVING VAN DE WET- EN REGELGEVING

Wij verplichten ons ertoe wetten en

voorschriften na te leven.

MEDEDINGING

Wij ondersteunen een marktwerking met

eerlijke mededinging, waarbij ons handelen in

overeenstemming is met alle toepasselijke

voorschriften. Open en transparant.

MEDEWERKERS

Wij streven een werkomgeving na waarin mensen in vrijheid en vertrouwen handelen met

respect voor elkaar. Een omgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de

resultaten en reputatie voor de onderneming.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden willen wij voor al onze medewerkers realiseren, alsook de vaardigheden en capaciteiten van een ieder verder ontwikkelen en vergroten. Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Ook na beeindiging van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht.

OPDRACHTGEVERS

Wij willen diensten aanbieden op basis van een juiste prijs-kwaliteitverhouding . Wij spelen

in op de wensen en behoeften van opdrachtgevers, met inachtneming van duurzaamheid/

eerlijkheid en transparante behandeling  als maatgevend principe.

ZAKENPARTNERS

Bij het verstrekken van opdrachten of het samenwerken met toeleveranciers,

onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners, hanteren wij zorgvuldige

afwegingen en verwachten dat deze zakenpartners het door ons in hen gestelde

vertrouwen niet schaden.

BETROKKENHEID BIJ DE GEMEENSCHAP

Wij streven er naar als onderneming verantwoordelijkheden na te komen jegens de

maatschappelijke omgeving waarin wij actief zijn.

MILIEU

Wij zetten ons in voor het minimaal belasten van het milieu en het bevorderen van een

duurzame bedrijfsvoering m.b.t. onze bedrijfsactiviteiten.

INNOVATIE

Functionaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde van onze diensten willen wij

ontwikkelen tot een steeds weer hoger niveau.

ZAKELIJKE INTEGRITEIT

Wij maken in het zakendoen objectieve en zakelijke afwegingen. Transacties die door ons

worden aangegaan zullen correct, inzichtelijk en controleerbaar zijn.

NALEVING

De naleving van deze Gedragscode vormt de rode draad in ons dagelijks handelingsleven

binnen het kader van de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.

Vertrouwd raken met, het aandacht schenken aan en de naleving van de Gedragscode vormen de basis voor het succesvol ondernemen binnen ons activiteiten-kader.

Respect voor het leefmilieu

We gaan zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we in onze kantoren en werkplaatsen gebruiken en doen inspanningen om:- het verbruik van energie, water en papier te beheersen; - risico's bij het gebruik en de opslag van stoffen voor onderhoud- en herstel werkzaam-  heden te beperken; - het afval te scheiden en te beperken; - milieuverontreiniging te voorkomen; - zorg en aandacht voor welzijn, ARBO, werkplek en de persoonlijke ontwikkeling en   ontplooing van de medewerkers. 

Naleving milieuwetgeving

- Blijvend voldoen aan wettelijke eisen en richtlijnen op het gebied van milieu. 

Samenwerking met leveranciers

In onze samenwerking met leveranciers zoeken wij naar mogelijkheden om:- zoveel mogelijk milieuvriendelijke en recyclebare materialen toe te passen; - verpakkingsafval te voorkomen en het hergebruik of nuttig toepassen van verpakkingen  te stimuleren; - voordeel te behalen op onze concurrenten door de inzet van hoogwaardige 'groene'   technologie. 

Communicatie

Wij willen het milieubewustzijn bevorderen en imago- en milieuverbetering als organisatie boeken door actief over de milieu-inspanningen open en transparant te communiceren met onze medewerkers, klanten, prospects en zakenrelaties. Met daarbij de privacy van iedereen te respecteren. Binnen 1.5 jaar van ons bestaan zijn wij met een inzending van het project Haven Huis Fam. Ross geselecteerd voor de Nationale schildersvakprijs 2015.Voor ons een bewijs dat wij kwaliteit conform de afspraken klantvriendelijk schilderwerk kunnen leveren.