Gedrags en integrteitscode Onze activiteiten voeren wij uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid
Dovekwasten.nl 2014 - 2018 alle rechten voorbehouden | Gedrags en integriteitscode | MVO | Partners | Referenties | Publikaties   | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: WebBeheer & meer! | Disclaimer 
Dove kwasten gedrag/intergriteitcode beschrijft de waarden en normen die wij hanteren in de relatie met leveranciers, CO-makers, opdrachtgevers en de eigen werknemers.

GEDRAGSNORMEN

Onze activiteiten voeren wij uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid.  Van

diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden, respecteren wij de rechtmatige

belangen.

NALEVING VAN DE WET- EN REGELGEVING

Wij verplichten ons ertoe wetten en

voorschriften na te leven.

MEDEDINGING

Wij ondersteunen een marktwerking met

eerlijke mededinging, waarbij ons handelen in

overeenstemming is met alle toepasselijke

voorschriften. Open en transparant.

MEDEWERKERS

Wij streven een werkomgeving na waarin mensen in vrijheid en vertrouwen handelen met

respect voor elkaar. Een omgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de

resultaten en reputatie voor de onderneming.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden willen wij voor al onze medewerkers realiseren, alsook de vaardigheden en capaciteiten van een ieder verder ontwikkelen en vergroten. Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Ook na beeindiging van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht.

OPDRACHTGEVERS

Wij willen diensten aanbieden op basis van een juiste prijs-kwaliteitverhouding . Wij spelen

in op de wensen en behoeften van opdrachtgevers, met inachtneming van duurzaamheid/

eerlijkheid en transparante behandeling  als maatgevend principe.

ZAKENPARTNERS

Bij het verstrekken van opdrachten of het samenwerken met toeleveranciers,

onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners, hanteren wij zorgvuldige

afwegingen en verwachten dat deze zakenpartners het door ons in hen gestelde

vertrouwen niet schaden.

BETROKKENHEID BIJ DE GEMEENSCHAP

Wij streven er naar als onderneming verantwoordelijkheden na te komen jegens de

maatschappelijke omgeving waarin wij actief zijn.

MILIEU

Wij zetten ons in voor het minimaal belasten van het milieu en het bevorderen van een

duurzame bedrijfsvoering m.b.t. onze bedrijfsactiviteiten.

INNOVATIE

Functionaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde van onze diensten willen wij

ontwikkelen tot een steeds weer hoger niveau.

ZAKELIJKE INTEGRITEIT

Wij maken in het zakendoen objectieve en zakelijke afwegingen. Transacties die door ons

worden aangegaan zullen correct, inzichtelijk en controleerbaar zijn.

NALEVING

De naleving van deze Gedragscode vormt de rode draad in ons dagelijks handelingsleven

binnen het kader van de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.

Vertrouwd raken met, het aandacht schenken aan en de naleving van de Gedragscode vormen de basis voor het succesvol ondernemen binnen ons activiteiten-kader. Respect voor het leefmilieu We gaan zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we in onze kantoren en werkplaatsen gebruiken en doen inspanningen om: - het verbruik van energie, water en papier te beheersen; - risico's bij het gebruik en de opslag van stoffen voor onderhoud- en herstel werkzaam-   heden te beperken; - het afval te scheiden en te beperken; - milieuverontreiniging te voorkomen; - zorg en aandacht voor welzijn, ARBO, werkplek en de persoonlijke ontwikkeling en   ontplooing van de medewerkers.   Naleving milieuwetgeving - Blijvend voldoen aan wettelijke eisen en richtlijnen op het gebied van milieu.   Samenwerking met leveranciers In onze samenwerking met leveranciers zoeken wij naar mogelijkheden om: - zoveel mogelijk milieuvriendelijke en recyclebare materialen toe te passen; - verpakkingsafval te voorkomen en het hergebruik of nuttig toepassen van verpakkingen   te stimuleren; - voordeel te behalen op onze concurrenten door de inzet van hoogwaardige 'groene'   technologie.   Communicatie Wij willen het milieubewustzijn bevorderen en imago- en milieuverbetering als organisatie boeken door actief over de milieu-inspanningen open en transparant te communiceren met onze medewerkers, klanten, prospects en zakenrelaties. Met daarbij de privacy van iedereen te respecteren. Binnen 1.5 jaar van ons bestaan zijn wij met een inzending van het project Haven Huis Fam. Ross geselecteerd voor de Nationale schildersvakprijs 2015. Voor ons een bewijs dat wij kwaliteit conform de afspraken klantvriendelijk schilderwerk kunnen leveren.
Website gemaakt met MAGIX
Wij werken in stilte
Gedrags en integrteitscode Onze activiteiten voeren wij uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid
Wat is dat? Dove kwasten gedrags / intergriteitscode beschrijft de waarden en normen die wij hanteren in de relatie met leveranciers, CO-makers, opdrachtgevers en de eigen werknemers.

GEDRAGSNORMEN

Onze activiteiten voeren wij uit op

basis van eerlijkheid, integriteit en

openheid.  Van diegenen met wie

wij betrekkingen onderhouden,

respecteren wij de rechtmatige

belangen.

NALEVING VAN DE WET- EN

REGELGEVING

Wij verplichten ons ertoe wetten en

voorschriften na te leven.

MEDEDINGING

Wij ondersteunen een

marktwerking met eerlijke

mededinging, waarbij ons

handelen in overeenstemming is

met alle toepasselijke

voorschriften. Open en

transparant.

MEDEWERKERS

Wij streven een werkomgeving na

waarin mensen in vrijheid en

vertrouwen handelen met respect

voor elkaar. Een omgeving waarin

iedereen zich verantwoordelijk

voelt voor de resultaten en

reputatie voor de onderneming.

Veilige en gezonde arbeids- omstandigheden willen wij voor al onze medewerkers realiseren, alsook de vaardigheden en capaciteiten van een ieder verder ontwikkelen en vergroten. Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Ook na beeindiging van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht.

OPDRACHTGEVERS

Wij willen diensten aanbieden op

basis van een juiste prijs-

kwaliteitverhouding . Wij spelen in

op de wensen en behoeften van

opdrachtgevers, met inachtname

van duurzaamheid/ eerlijk en

transparante handeling  als

maatgevend principe.

ZAKENPARTNERS

Bij het verstrekken van opdrachten

of het samenwerken met

toeleveranciers, onderaannemers,

afnemers en andere

zakenpartners, hanteren wij

zorgvuldige afwegingen en

verwachten dat deze

zakenpartners het door ons in hen

gestelde vertrouwen niet schaden.

BETROKKENHEID BIJ DE

GEMEENSCHAP

Wij streven er naar als

onderneming

verantwoordelijkheden na te

komen jegens de maatschappelijke

omgeving waarin wij actief zijn.

MILIEU

Wij zetten ons in voor het minimaal

belasten van het milieu en het

bevorderen van een duurzame

bedrijfsvoering m.b.t. onze

bedrijfsactiviteiten.

INNOVATIE

Functionaliteit, duurzaamheid en

toegevoegde waarde van onze

diensten willen wij ontwikkelen tot

een steeds weer hoger niveau.

ZAKELIJKE INTEGRITEIT

Wij maken in het zakendoen

objectieve en zakelijke afwegingen.

Transacties die door ons worden

aangegaan zullen correct,

inzichtelijk en controleerbaar zijn.

NALEVING

De naleving van deze Gedragscode

vormt de rode draad in ons

dagelijks handelingsleven binnen

het kader van de uitoefening van

onze bedrijfsactiviteiten.

Vertrouwd raken met, het aandacht schenken aan en de naleving van de Gedragscode vormen de basis voor het succesvol ondernemen binnen ons activiteiten-kader. Respect voor het leefmilieu We gaan zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we in onze kantoren en werkplaatsen gebruiken en doen inspanningen om: - het verbruik van energie, water en   papier te beheersen; - risico's bij het gebruik en de   opslag van stoffen voor   onderhoud- en herstelwerkzaam-   heden aan auto's in onze  werk-   plaats te beperken; - het afval te scheiden en te   beperken; - milieuverontreiniging te   voorkomen; - zorg en aandacht voor welzijn,   ARBO, werkplek en de persoon-   lijke ontwikkeling van de mede-   werker.  Naleving milieuwetgeving - Blijvend voldoen aan wettelijke   eisen en richtlijnen op het gebied   van milieu.  Samenwerking met leveranciers In onze samenwerking met leveranciers zoeken wij naar mogelijkheden om: - zoveel mogelijk milieuvriendelijke   en recyclebare materialen toe te   passen; - verpakkingsafval te voorkomen en   het hergebruik of nuttig toe-   passen van verpakkingen te   stimuleren; - voordeel te behalen op onze   concurrenten door de inzet van   hoogwaardige 'groene'   technologie.  Communicatie Wij willen het milieubewustzijn bevorderen en imago- en milieuverbetering als organisatie boeken door actief over de milieu- inspanningen open en transparant te communiceren met onze medewerkers, klanten, prospects en zakenrelaties. Met daarbij de privacy van iedereen te respecteren. Binnen 1.5 jaar van ons bestaan zijn wij met een inzending van het project Haven Huis Fam. Ross geselecteerd voor de Nationale schildersvakprijs 2015. Voor ons een bewijs dat wij kwaliteit conform de afspraken klant schilderwerk kunnen leveren.
Website gemaakt met MAGIX
Wij werken in stilte
Dovekwasten.nl 2014 - 2018 alle rechten voorbehouden | Gedrags en integriteitscode | MVO | Partners | Referenties | Publikaties |  Algemene Voorwaarden |
Gedrags en integrteitscode Onze activiteiten voeren wij uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid
Wat is dat? Dove kwasten gedrag/intergriteitcode beschrijft de waarden en normen die wij hanteren in de relatie met leveranciers, CO-makers, opdrachtgevers en de eigen werknemers.

GEDRAGSNORMEN

Onze activiteiten voeren wij uit op basis van eerlijkheid,

integriteit en openheid.  Van diegenen met wie wij

betrekkingen onderhouden, respecteren wij de rechtmatige

belangen.

NALEVING VAN DE WET- EN REGELGEVING

Wij verplichten ons ertoe wetten en

voorschriften na te leven.

MEDEDINGING

Wij ondersteunen een marktwerking

met eerlijke mededinging, waarbij ons

handelen in overeenstemming is met

alle toepasselijke voorschriften. Open

en transparant.

MEDEWERKERS

Wij streven een werkomgeving na waarin mensen in vrijheid en

vertrouwen handelen met respect voor elkaar. Een omgeving

waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten

en reputatie voor de onderneming.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden willen wij voor al onze medewerkers realiseren, alsook de vaardigheden en capaciteiten van een ieder verder ontwikkelen en vergroten. Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Ook na beeindiging van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht.

OPDRACHTGEVERS

Wij willen diensten aanbieden op basis van een juiste prijs-

kwaliteitverhouding . Wij spelen in op de wensen en behoeften

van opdrachtgevers, met inachtneming van duurzaamheid/

eerlijkheid en transparante behandeling  als maatgevend

principe.

ZAKENPARTNERS

Bij het verstrekken van opdrachten of het samenwerken met

toeleveranciers, onderaannemers, afnemers en andere

zakenpartners, hanteren wij zorgvuldige afwegingen en

verwachten dat deze zakenpartners het door ons in hen

gestelde vertrouwen niet schaden.

BETROKKENHEID BIJ DE GEMEENSCHAP

Wij streven er naar als onderneming verantwoordelijkheden na

te komen jegens de maatschappelijke omgeving waarin wij

actief zijn.

MILIEU

Wij zetten ons in voor het minimaal belasten van het milieu en

het bevorderen van een duurzame bedrijfsvoering m.b.t. onze

bedrijfsactiviteiten.

INNOVATIE

Functionaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde van

onze diensten willen wij ontwikkelen tot een steeds weer hoger

niveau.

ZAKELIJKE INTEGRITEIT

Wij maken in het zakendoen objectieve en zakelijke

afwegingen. Transacties die door ons worden aangegaan zullen

correct, inzichtelijk en controleerbaar zijn.

NALEVING

De naleving van deze Gedragscode vormt de rode draad in ons

dagelijks handelingsleven binnen het kader van de uitoefening

van onze bedrijfsactiviteiten.

Vertrouwd raken met, het aandacht schenken aan en de naleving van de Gedragscode vormen de basis voor het succesvol ondernemen binnen ons activiteiten-kader. Respect voor het leefmilieu We gaan zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we in onze kantoren en werkplaatsen gebruiken en doen inspanningen om: - het verbruik van energie, water en papier te beheersen; - risico's bij het gebruik en de opslag van stoffen voor   onderhoud- en herstel werkzaamheden te beperken; - het afval te scheiden en te beperken; - milieuverontreiniging te voorkomen; - zorg en aandacht voor welzijn, ARBO, werkplek en de   persoonlijke ontwikkeling en ontplooing van de medewerkers.   Naleving milieuwetgeving - Blijvend voldoen aan wettelijke eisen en richtlijnen op het   gebied van milieu.   Samenwerking met leveranciers In onze samenwerking met leveranciers zoeken wij naar mogelijkheden om: - zoveel mogelijk milieuvriendelijke en recyclebare materialen   toe te passen; - verpakkingsafval te voorkomen en het hergebruik of nuttig   toepassen van verpakkingen te stimuleren; - voordeel te behalen op onze concurrenten door de inzet van   hoogwaardige 'groene' technologie.   Communicatie Wij willen het milieubewustzijn bevorderen en imago- en milieuverbetering als organisatie boeken door actief over de milieu-inspanningen open en transparant te communiceren met onze medewerkers, klanten, prospects en zakenrelaties. Met daarbij de privacy van iedereen te respecteren. Binnen 1.5 jaar van ons bestaan zijn wij met een inzending van het project Haven Huis Fam. Ross geselecteerd voor de Nationale schildersvakprijs 2015. Voor ons een bewijs dat wij kwaliteit conform de afspraken klant schilderwerk kunnen leveren. 
Website gemaakt met MAGIX
Wij werken in stilte
Dovekwasten.nl 2014 - 2018 alle rechten voorbehouden | Gedrags en integriteitscode | MVO | Partners | Referenties | Publikaties |  
. DOVE  KWASTEN N L  .
. DOVE  KWASTEN N L  .
. DOVE  KWASTEN N L  .